Władze hufca
Zgodnie ze Statutem ZHP najwyższą władzą hufca jest zjazd hufca, który decyduje o najważniejszych sprawach hufca, w tym także wybiera władze - komendę oraz komisję rewizyjną hufca. 

Władze hufca wybierane są w demokratycznych wyborach przez uprawnionych uczestników zjazdu na 4-letnią kadencję. 

W dniu 11 listopada 2019r. zjazd hufca wybrał władze: 

KOMENDA HUFCA:

 • hm. Tomasz Głasek – Komendant Hufca,
 • dh. Aneta Kubiak – Skarbnik Hufca,
 • pwd. Kinga Karolewska-Gembala – z-ca Komendanta ds. programowych,
 • pwd. Natalia Szostok - członkini Komendy Hufca ds. pracy z kadrą,
 • phm. Katarzyna Cieślar - członkini Komendy Hufca, namiestniczka harcerska i starszoharcerska,
 • phm. Alicja Łagodzińska - członkini Komendy Hufca - namiestniczka zuchowa,
 • pwd. Patryk Konieczny – członek Komendy Hufca ds. wizerunku,
 • phm. Krzysztof Parchański - członek Komendy Hufca - namiestnik wędrowniczy,

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA:

Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

 • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
 • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
 • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
 • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

SKŁAD KOMISJI:

 • phm. Katarzyna Gorgosz - przewodniczącza,
 • hm. Jan Potysz - wiceprzewodniczący,
 • pwd. Janusz Ligocki - sekretarz.