Władze hufca
Zgodnie ze Statutem ZHP najwyższą władzą hufca jest zjazd hufca, który decyduje o najważniejszych sprawach hufca, w tym także wybiera władze - komendę oraz komisję rewizyjną hufca. 

Władze hufca wybierane są w demokratycznych wyborach przez uprawnionych uczestników zjazdu na 4-letnią kadencję. 

W dniu 7 listopada 2015r. zjazd hufca wybrał władze: 

KOMENDA HUFCA:

Głównym zadaniem komendy hufca jest kształtowanie środowiska hufca w taki sposób, aby podstawowe jednostki organizacyjne oraz zespoły hufcowe były wspierane w realizacji misji ZHP. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji komendy można znaleźć TUTAJ

SKŁAD KOMENDY:


hm. Joanna Brenicka
komendantka hufca 

nr tel: 517 158 318 
email: joanna.brenicka@zhp.net.pl
dyżury w biurze komendy: wtorek - 18:30-20:30, środa: 18:30-20:30

hm. Danuta Huczała
skarbniczka hufca 

nr tel: 500 567 873
email: danuta.huczala@zhp.net.pl

phm. Alicja Stalmach 
zastępczyni komendantki hufca do spraw programowych 

nr tel: 506 893 988
email: alicja.stalmach7@gmail.com

phm. Marta Wojtaszek
zastępczyni komendantki do spraw pracy z kadrą

nr tel: 509 283 259
email: marta.wojtaszek@zhp.net.pl

pwd. Justyna Kajstura
członkini komendy do spraw promocji i wizerunku

nr tel: 604 591 247
email: justyna.kajstura24@gmail.com


KOMISJA REWIZYJNA HUFCA:

Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
  • ocenia realizację programu rozwoju hufca,
  • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

SKŁAD KOMISJI:

  • phm. Krzysztof Herok - przewodniczący komisji
  • phm. Katarzyna Gorgosz - zastępczyni przewodniczącego komisji 
  • phm. Marek Szczypka - członek komisji
  • pwd. Janusz Ligocki - sekretarz komisji