Pytania i odpowiedzi

Kto będzie sprawował opiekę nad uczestnikami obozu?


Wychowawcami na obozie będą osoby pracujące na co dzień z dziećmi i młodzieżą w Hufcu ZIemi Cieszyńskiej ZHP. Przeważnie są to drużynowi, którzy prowadzą drużyny i gromady działające na terenie powiatu cieszyńskiego. W związku z tym posiadają doświadczenie i umiejętności niezbędne do skutecznej pracy wychowawczej. Są to ludzie młodzi, którzy z pasją i zaangażowaniem podejmują się wielu działań na rzecz innych. Bardzo dobrze znają metodę harcerską, dlatego potrafią wzbudzić zaufanie swoich podopiecznych.

Kwalifikacje kadry weryfikuje Kuratorium Oświaty, podczas zatwierdzania obozu. Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Edukacji wychowawca musi:

  1. być pełnoletni 
  2. mieć ukończony kurs wychowawców kolonijnych lub posiadać stopień instruktorski ZHP,które są potwierdzeniem jego kompetencji i przygotowania do funkcji wychowawcy.  
  3. wykazać się zaświadczeniem o niekaralności
  4. wykazać się zaświadczeniem o niefigurowaniu w rejestrze osób podejrzanych o przestępstwa seksualne. 

Wszyscy wychowawcy na naszym obozie spełniają powyższe kryteria.


Ponadto, na obozie będzie także pielęgniarka, aktywna zawodowo, posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu oraz ratownik wodny, posiadający uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Kierownikiem obozu będzie osoba pełniąca funkcję komendantki Hufca od 2010 r. Tegoroczny obóz będzie 18 formą letniego wypoczynku pod jej kierownictwem. Spełnia wszystkie warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji.


Czy miejsce w którym organizujemy obóz jest bezpieczne? Jak dbamy o bezpieczeństwo uczestników obozu?


Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom jest dla nas najważniejszym zadaniem, dlatego zawsze solidnie i sumiennie przygotowujemy się do każdego obozu.


Przede wszystkim baza, w której odbędzie się nasz obóz posiada pozytywną opinię straży pożarnej, w której znajduje się zgodą na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Oznacza to, że baza posiada wszystkie wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe, odpowiednie wyznaczoną drogę ewakuacyjną oraz procedury ewakuacji. Ponadto obóz kontrolowany jest także przez Inspekcję Sanitarną (tzw “sanepid”), kontroli podlega zarówno część mieszkalna jak i kuchenna.


Każdy obóz lub kolonia dla dzieci muszą być zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty. Aby uzyskać zgodę na organizację obozu należy przedstawić w kuratorium dokumenty, potwierdzające przygotowanie miejsca oraz kadry. Zaświadczenie o zatwierdzeniu obozu dostępne będzie na naszej stronie internetowej. Znajdzie się także w bazie wypoczynku na stronie: https://wypoczynek.men.gov.pl/. (ok. 14 dni przed rozpoczęciem).

Zawsze przed rozpoczęciem obozu kontaktujemy się z najbliższym Centrum Zarządzania Kryzysowego, przekazując numery telefonów kontaktowych oraz informacje o ilości dzieci i warunkach w jakich zorganizowany jest obóz.


Obóz zorganizowany będzie w miejscu łatwo dostępnym, do którego można bez trudu dojechać samochodem. Jakość zasięgu komórkowego pozwala na stały kontakt i dostęp do informacji spoza obozu.


Uczestnicy obozu, zaraz po przybyciu na miejsce, zapoznawani są z obowiązującymi regulaminami, w tym także regulaminem kąpieli oraz przeciwpożarowym. Ponadto, uczestniczą w próbnych alarmach ewakuacyjnych, podczas których ćwiczą zachowania mające zapewnić bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia.


Związek Harcerstwa Polskiego posiada wewnętrzne przepisy oraz regulacje związane z bezpieczeństwem na obozie. Do opracowania wytycznych oraz procedur zachowania zaproszone zostały różne służby, w tym straż pożarna oraz policja. Naszym obowiązkiem jest stosować się do tych zaleceń, w związku z tym kadra obozu zostanie dodatkowo przeszkolona podczas praktycznych warsztatów z reagowania w sytuacjach kryzysowych.Opracowała hm. Joanna Brenicka

komendantka Hufca, kierownik obozu